Cele Fundacji

Celem Fundacji ZWYCIĘZCY jest upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie Polskim wartości chrześcijańskich jako wartości uniwersalnych oraz wspieranie różnorodnych inicjatyw związanych z tymi wartościami, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących integracji, edukacji, kultury i promocji, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej, dobroczynności, pomocy wzajemnej oraz innej działalności społecznie użytecznej.

Fundacja ZWYCIĘZCY realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. organizację oraz udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,

2. współpracę z organizacjami na całym świecie o podobnym przedmiocie działania,

3. realizację programów edukacyjnych z zakresu dorobku myśli chrześcijańskiej,

4. organizację konferencji oraz innych wydarzeń kulturalnych,

5. świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz osób potrzebujących,

6. wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

7. podejmowanie działań mających na celu utworzenie i prowadzenie Centrum Chrześcijańskiego ZWYCIĘZCY jako stacjonarnego ośrodka konferencyjno-edukacyjnego oraz szkoły chrześcijańskiej, umożliwiającego realizację celów statutowych Fundacji.